Dodano: 14 listopada 2023r.

Skuteczność psychoterapii online: Perspektywa nowoczesnej psychologii

W obliczu rosnącej popularności terapii cyfrowych, zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19, naukowcy i praktycy zadają sobie pytanie o skuteczność psychoterapii prowadzonej online. Ten artykuł ma na celu przybliżenie wyników najnowszych badań w tej dziedzinie.

Skuteczność psychoterapii online: Perspektywa nowoczesnej psychologii

 

Rozwój psychoterapii online

Tradycyjnie psychoterapia była związana z bezpośrednim kontaktem między terapeutą a pacjentem. Jednakże, nowoczesne technologie umożliwiły przełamanie barier geograficznych i czasowych, co stało się szczególnie istotne w czasie pandemii COVID-19. W ten sposób rozwinęła się psychoterapia online. Przykładem może być praca Boucharda i współpracowników (2004), którzy zbadali skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w leczeniu zaburzeń lękowych, dostarczanej za pośrednictwem wideokonferencji.

Skuteczność psychoterapii online wśród studentów

Badanie przeprowadzone przez Sriati i in. (2023) skupiło się na skuteczności cyfrowej psychoterapii wśród studentów doświadczających problemów psychologicznych w trakcie pandemii COVID-19. Wyniki wskazują na różnorodność interwencji cyfrowych, w tym wykorzystanie stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz wideokonferencji. Różne formy terapii, takie jak terapia poznawcza, CBT, psychodynamiczna oraz mindfulness, wykazały efektywność w redukcji problemów zdrowia psychicznego wśród studentów.

CBT przez video dla PTSD

Inne badanie, przeprowadzone przez Germain i współpracowników (2009), skupiło się na skuteczności CBT przez video w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). Porównano efektywność terapii prowadzonej twarzą w twarz oraz przez video, obserwując podobny poziom redukcji symptomów w obu przypadkach.

Wielomodalna platforma cyfrowa w leczeniu depresji

Marcelle, Nolting, Hinshaw i Aguilera (2023) zbadali skuteczność wielomodalnej platformy cyfrowej w leczeniu depresji u dorosłych. Użytkownicy platformy doświadczyli znaczącej redukcji symptomów depresji po zaangażowaniu się w platformę. Badanie to wskazuje na potencjalną skuteczność wielomodalnych interwencji cyfrowych w leczeniu depresji.

Metodologia badań

W badaniach dotyczących psychoterapii online, wykorzystywane są różnorodne metody, w tym badania porównawcze, badania przekrojowe oraz analizy meta-analityczne. Takie podejście pozwala na głębsze zrozumienie skuteczności różnych form terapii online w porównaniu z tradycyjnymi metodami leczenia.

Implikacje dla przyszłych praktyk terapeutycznych

Wyniki tych badań mają istotne implikacje dla przyszłych praktyk terapeutycznych. Po pierwsze, wskazują, że psychoterapia online może być skuteczną alternatywą dla tradycyjnych form terapii, zwłaszcza w sytuacjach, gdy dostęp do bezpośredniej pomocy jest ograniczony. Po drugie, wskazują na konieczność dalszego rozwoju i standaryzacji praktyk terapeutycznych w środowisku cyfrowym.

Potencjalne ograniczenia

Warto również zwrócić uwagę na potencjalne ograniczenia psychoterapii online. Należą do nich między innymi bariery technologiczne, takie jak dostęp do niezawodnego połączenia internetowego, oraz wyzwania związane z utrzymaniem prywatności i poufności w środowisku cyfrowym.

Kierunki dalszych badań

Dalsze badania powinny skupić się na długoterminowych efektach psychoterapii online, a także na jej skuteczności w różnych grupach demograficznych i klinicznych. Ponadto, istotne będzie zbadanie, w jaki sposób różne formy terapii cyfrowej (np. terapia tekstowa, wideokonferencje, aplikacje mobilne) wpływają na skuteczność leczenia.

Podsumowanie

Podsumowując, dostępne badania wskazują na skuteczność psychoterapii online w leczeniu różnorodnych problemów psychologicznych. Jest to istotne odkrycie, które może mieć znaczący wpływ na przyszłość psychoterapii, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na usługi zdrowia psychicznego i wyzwań związanych z dostępem do tradycyjnych form terapii.

Sekcja Literatura

Bouchard, S., Paquin, B., Payeur, R., Allard, M., Rivard, V., Fournier, T., Renaud, P., & Lapierre, J. (2004). Delivering cognitive-behavior therapy for panic disorder with agoraphobia in videoconference.
Sriati, A., Kurniawan, K., Senjaya, S., Khoirunnisa, K., Muslim, R. N. I., Putri, A. M., Aghnia, N., & Fitriani, N. (2023). The Effectiveness of Digital-Based Psychotherapy in Overcoming Psychological Problems in College Students During the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review.
Germain, Marchand, Bouchard, Drouin, & Guay. (2009). Relative Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy Administered by Videoconference for Posttraumatic Stress Disorder: A Six-Month Follow-Up.
Marcelle, E. T., Nolting, L., Hinshaw, S. P., & Aguilera, A. (2023). Effectiveness of a Multimodal Digital Psychotherapy Platform for Adult Depression: A Naturalistic Feasibility Study.

 

Źródło: artykuł partnera, fot. Pixabay