Dodano: 30 kwiecień 2019r.

Współpraca IGF PAN z Państwem Środka przypieczętowana dwoma projektami

W gronie laureatów pierwszego konkursu SHENG znaleźli się prof. Renata Romanowicz i prof. Michał Malinowski. SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). W ramach konkursu wnioskodawcy mieli szansę pozyskać środki na polsko-chińskie badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz w wybranych dyscyplinach nauk społecznych.

Flaga Chin

 

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny były wspólne, polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, zaś eksperci oceniali wartość naukową projektu, kwalifikacje zespołu badawczego, możliwość wykonania projektu oraz kosztorys. 

Pierwsze polsko-chińskie projekty badawcze zakwalifikowane do finansowania w konkursie SHENG rozpoczną się już w czerwcu 2019 r. Finansowane projekty będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach, przy czym nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej.

 

Celem projektu Prof. Renaty Romanowicz z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki - Wpływ działalności człowieka oraz zmian klimatu na dynamikę suszy (Transformację suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną) i podatność na suszę - jest badanie bezpośrednich i pośrednich przyczyn suszy oraz procesów kierujących transformacją suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną dla celów zrównoważonej gospodarki wodą i przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce i w Chinach. 

Z kolei prof. Michał Malinowski, szef Zakładu Obrazowania Geofizycznego, swój projekt – Obrazowanie i monitoring ośrodka geologicznego z wykorzystaniem aktywnych i pasywnych danych sejsmicznych oraz pełnej formy falowej – podsumowuje tymi słowami: Projekt o akronimie FULLIMAGE będzie realizowany we współpracy z grupą prof. Haijiang Zhanga z University of Science and Technology of China w Hewei. Naszym celem jest wypracowanie metod, które pozwolą na jak najlepsze obrazowanie strukturalne ośrodka geologicznego w różnych skalach, także uwzględniając zmiany czasowe powstające np. w wyniku działalności człowieka (stymulacja hydrauliczna złoża, eksploatacja podziemna) lub procesów naturalnych (osuwiska, wulkanizm, trzęsienia ziemi). Chcemy tym samym zmaksymalizować informację o własnościach fizycznych ośrodka, jaką niesie za sobą rejestrowany sejsmogram  – generowany zarówno przez źródła aktywna, jak i pasywne, a także z będący zapisem szumu sejsmicznego. 

 

Źródło: Instytut Geofizyki PAN