Dodano: 15 listopad 2018r.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o rolnictwie precyzyjnym

Rol­nic­two w Pol­sce to gałąź gospo­darki, która pod­lega dyna­micz­nym prze­mia­nom. Coraz wię­cej pracy, którą kie­dyś wyko­ny­wały ludz­kie ręce, teraz wyko­nują maszyny. Rozwój tech­no­lo­gii i zwięk­sza­jąca się wie­dza osób upra­wia­ją­cych zie­mię, umoż­li­wiła wpro­wa­dze­nie do rol­nic­twa nowo­cze­snych roz­wią­zań. Jed­nym z nich jest wła­śnie rol­nic­two pre­cy­zyjne. Czym jest ten rodzaj rol­nic­twa i dla­czego warto się na nie zde­cy­do­wać? Odpo­wiedź na to pyta­nie znaj­dzie­cie w poniż­szym arty­kule.

Zboże

 

Co to jest rol­nic­two pre­cy­zyjne?

W mate­ria­łach dostęp­nych w lite­ra­tu­rze i inter­ne­cie możemy zna­leźć wiele defi­ni­cji rol­nic­twa pre­cy­zyjnego. Jed­nak każda z nich zawiera w sobie dwa główne podmioty okre­śla­jące rol­nic­two pre­cy­zyjne: tech­no­lo­gię zmien­ność warun­ków sie­dli­sko­wych. To wła­śnie połą­cze­nie roz­woju tech­no­lo­gii i próby dosto­so­wa­nia zabie­gów agro­tech­nicz­nych do zmien­nych warun­ków wystę­pu­ją­cych na róż­nych obsza­rach pola upraw­nego, dopro­wa­dziły do stwo­rze­nia rol­nic­twa pre­cy­zyjnego.

Jak to wygląda w prak­tyce? Otóż pierw­szą rze­czą, którą musimy wyko­nać (poza zaku­pem odpo­wied­niego sprzętu) jest wyko­na­nie mapy, która zawiera infor­ma­cję o prze­strzen­nej i cza­so­wej zmien­no­ści warun­ków śro­do­wi­skowych. Dodat­kowo takie mapy mogą zawie­rać rów­nież dane mete­oro­lo­giczne, a więc np. wiel­kość opa­dów czy śred­nią tem­pe­ra­turę. Tego rodzaju wskaź­niki są opra­co­wy­wane na pod­sta­wie pomia­rów, wyko­ny­wa­nych za pomocą spe­cja­li­stycz­nego sprzętu wypo­sa­żo­nego w sys­tem GPS. Dane prze­sy­łane są do sys­temu infor­ma­tycz­nego, dzięki któ­remu możemy wyge­ne­ro­wać mapę. Po inter­pre­ta­cji powyż­szych danych, możemy przy­stą­pić do wyko­ny­wa­nia nie­zbęd­nych w upra­wie roślin zabie­gów agro­tech­nicz­nych. Dzięki sku­tecz­nemu pla­no­wa­niu jeste­śmy w sta­nie ide­al­nie dopa­so­wać np. ilość nawozu czy środka ochrony roślin do okre­ślo­nego obszaru na naszym polu upraw­nym. Takie roz­wią­za­nie pozwala na naj­lep­sze wyko­rzy­sta­nie dostęp­nych zaso­bów przy jed­no­cze­snym zmniej­szeniu nega­tywnego wpływu rol­nic­twa na śro­do­wi­sko. Rol­nic­two pre­cy­zyjne jest więc połą­cze­niem eko­no­mii, eko­lo­gii i inno­wa­cji.

Rol­nic­two pre­cy­zyjne w: 
Pro­duk­cji zwie­rzę­cej

Chów pre­cy­zyjny w odnie­sie­niu do pro­duk­cji zwie­rzę­cej ma zna­cze­nie ana­lo­giczne do rol­nic­twa pre­cy­zyjnego w pro­duk­cji roślin­nej. Tutaj rów­nież nowo­cze­sne wspar­cie tech­no­lo­giczne umoż­li­wia dosto­so­wa­nie sys­temu chowu zwie­rząt do ich zmien­no­ści osob­ni­czej. Dzięki roz­wo­jowi tej dzie­dziny gospo­darki, hodowcy mają moż­li­wość uzy­ska­nia mie­rzal­nych danych odno­śnie reak­cji zwie­rząt na określone warunki śro­do­wi­skowe i dzięki temu dosto­so­wa­nia ich do osob­ni­czych pre­fe­ren­cji. Przy­kła­dem tego typu zabie­gów może być żywie­nie wie­lo­fa­zowe u broj­le­rów czy kon­trola warun­ków mikro­kli­ma­tycz­nych na fer­mach dro­biu.

Och­ro­nie roślin

Szkod­niki i pato­geny należą do czyn­ni­ków, które mają duże zna­cze­nie dla plo­no­wa­nia roślin. Ich obec­ność może skut­ko­wać obni­że­niem ilo­ści i jako­ści plonu, a w kon­se­kwen­cji mniej­szą opła­cal­no­ścią pro­duk­cji rol­ni­czej. Żeby unik­nąć tego rodzaju strat, korzysta się z wszel­kiego rodzaju środków ochrony roślin. Nie­stety sto­so­wa­nie np. pesty­cy­dów ma bar­dzo nie­ko­rzystny wpływ na śro­do­wi­sko. Ponadto pesty­cydy mogą prze­ni­kać do pro­du­ko­wa­nego surowca roślin­nego i mieć nie­ko­rzystny wpływ na ludz­kie zdro­wie. Nad­mierne i dłu­go­trwałe sto­so­wa­nie środ­ków ochrony roślin, może rów­nież pro­wa­dzić do stop­niowego uod­par­nia­nia się na nie pato­ge­nów. I tutaj z pomocą przy­cho­dzi rol­nic­two pre­cy­zyjne. 
Dzięki zasto­so­wa­niu tego rodzaju nowo­cze­snego rol­nic­twa, możemy obni­żyć ilość sto­so­wa­nych sub­stan­cji zabez­pie­cza­ją­cych przed szkod­ni­kami, a także sto­so­wać je tylko tam, gdzie jest to konieczne (nano­sze­nie miej­scowe). Dla­tego rol­nic­two pre­cy­zyjne pomaga w znaczny spo­sób zmi­ni­ma­li­zo­wać nega­tywne skutki sto­so­wa­nia środ­ków ochrony roślin.

Zalety i wady sto­so­wa­nia nowo­cze­snego rol­nic­twa


Do naj­waż­niej­szych zalet rol­nic­twa pre­cy­zyjnego zali­czamy:

  • ogra­ni­cze­nie do nie­zbęd­nego mini­mum sto­so­wa­nych nawo­zów i środ­ków ochrony roślin
  • zwięk­sze­nie plo­no­wa­nia roślin poprzez wpro­wa­dze­nie pre­cy­zyjnego nawo­że­nia
  • zmniej­szenie zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska poprzez pro­wa­dze­nie zrów­no­wa­żo­nego roz­woju
  • mniej­sze nakłady finan­sowe na zabiegi agro­tech­niczne
  • szyb­sza i bar­dziej wydajna praca na polu
  • moż­li­wość wyko­ny­wa­nia zabie­gów agro­tech­nicz­nych nie­za­leż­nie od warun­ków pogo­do­wych
  • spo­rzą­dza­nie dokład­nych danych odno­śnie wiel­ko­ści i jako­ści plo­nów
  • moż­li­wość osza­co­wa­nia w łatwy spo­sób wydaj­no­ści pola upraw­nego i jego ren­tow­no­ści
  • łatwiej­sze i efek­tyw­niej­sze zarzą­dza­nie gospo­darstwem

Rol­nic­two pre­cy­zyjne posiada rów­nież swoje wady. Z pew­no­ścią naj­więk­szą wadą są wyso­kie koszty finan­sowe wią­żące się z zaku­pem spe­cja­li­stycz­nego sprzętu. Poza tym rol­nicy, któ­rzy podejmą się wdro­że­nia tych nowo­cze­snych metod, muszą cią­gle dosko­na­lić swoją wie­dzę, by móc w pełni wyko­rzy­stać poten­cjał rol­nic­twa pre­cy­zyjnego. Rol­nic­two pre­cy­zyjne w Pol­sce nie­stety wciąż należy do rzad­ko­ści. Wiąże się to nie tylko z ogro­mem inwe­sty­cji jakie trzeba zre­ali­zo­wać, ale także ze struk­turą pol­skiego rol­nic­twa. W naszym kraju domi­nuje roz­drob­nie­nie gospo­darstw, a rol­nic­two pre­cy­zyjne znajduje zastosowanie w gospo­dar­stwach wie­lkoobszarowych.

Gdzie warto kupić narzędzia i aparaturę do precyzyjnego rolnictwa?

Do wdrożenia rolnictwa precyzyjnego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Duży nakład finansowy, który wiąże się z zakupem tego rodzaju sprzętu sprawia, że chcemy być pewni, iż zaopatrzyliśmy się w narzędzia i aparaturę najwyższej jakości. Systemy nawigacyjne, komputery czy monitory podglądu to niezbędne wyposażenie nowoczesnego gospodarstwa. Wśród miejsc oferujących takie wyposażenie, warto zainteresować się asortymentem MRJ AgrotimW tym sklepie nie tylko kupimy niezbędne w rolnictwie precyzyjnym akcesoria, ale także możemy liczyć na profesjonalne doradztwo w wyborze sprzętu. Jeśli więc dopiero zaczynamy unowocześniać nasze gospodarstwo, warto skorzystać z tego rodzaju oferty by być pewnym, że dokonaliśmy najlepszego wyboru.