Dodano: 28 lipiec 2020r.

Odnawialne Źródła Energii – ekologiczny sposób na obniżenie rachunków!

Odnawialne Źródła Energii to temat cieszący się od lat niesłabnącą popularnością – nie tylko na świecie, ale również w Unii Europejskiej, a w ostatnim czasie – także i w naszym kraju. Nic w tym dziwnego – OZE to inwestycja na miarę XXI wieku, przyczyniająca się nie tylko do wykształcania w sobie proekologicznych postaw, ale także do bardziej ekonomicznego zarządzania swoimi finansami. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat OZE? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu!

Odnawialne Źródła Energii – ekologiczny sposób na obniżenie rachunków!

 

Odnawialne Źródła Energii – co to jest?

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto wyjaśnić, co w ogóle kryje się pod pojęciem Odnawialnych Źródeł Energii. W tym przypadku nazwa ściśle wiąże się ze znaczeniem – OZE to bowiem nic innego, jak takie źródła energii, które same się odnawiają, nie podlegają zatem deficytowi.

OZE często zestawiane są z tradycyjnymi źródłami energii, takimi jak węgiel, ropa naftowa, pozyskiwany z kopalin uran czy gaz ziemny, których zasoby, w miarę wykorzystywania, ulegają bezpowrotnemu pomniejszeniu. Surowce odnawialne traktowane są jako ich przeciwieństwo, ponieważ dzięki naturalnym procesom ich zasoby ulegają odtworzeniu, możliwe jest zatem korzystanie z nich bez obaw o przyszły ich niedobór.

Do Odnawialnych Źródeł Energii zaliczamy najczęściej:

  • energię słoneczną,
  • energię wiatrową,
  • wodę (opady, fale morskie, pływy morskie),
  • energię geotermalną,
  • biomasę.

Korzyści płynące z Odnawialnych Źródeł Energii

Chociaż od kilku lat w mediach powtarzane są twierdzenia o przewadze energii ze źródeł odnawialnych nad tradycyjnymi źródłami energii, warto zastanowić się, czym w istocie ta przewaga się przejawia i w czym tkwi powód coraz większej popularności energii ze źródeł odnawialnych. Rzeczywista wiedza pomoże nam bowiem uzmysłowić sobie, w jaki sposób sami możemy na co dzień korzystać z Odnawialnych Źródeł Energii.

Tym, co zachęca coraz większą liczbę przedsiębiorców do zainteresowania się energią odnawialną, jest fakt, że to rozsądne posunięcie z ekonomicznego punktu widzenia. Konwencjonalne źródła energii, przez to, że ich zasoby się wyczerpują, często ulegają wahaniom cenowym, najczęściej – niekorzystnym dla konsumentów. Co więcej, za wydobywanie i dystrybucję na rynki światowe kopalnych źródeł energii odpowiadają gigantyczne koncerny, które arbitralnie decydują o ich cenach, mając na uwadze głównie własne zyski. Odnawialne Źródła Energii przyczyniają się do odwrócenia tych niekorzystnych mechanizmów rynkowych – dzięki temu, że samoistnie się one odnawiają, fakt ich wyczerpywania się nie może już stanowić argumentu dla producentów przy podnoszeniu stawek, co sprawia, że możliwe jest uniezależnienie się od podwyżek cen energii.

Już sama instytucja firm-potentatów arbitralnie kształtujących rynek energii w zakresie dostarczania surowców energetycznych dzięki OZE okazuje się nieaktualna. Dzięki zamontowaniu bowiem we własnym gospodarstwie domowym instalacji korzystającej z odnawialnego surowca, takiego jak na przykład energia słoneczna, każdy z nas może stać się producentem energii elektrycznej na własne potrzeby, samodzielnie decydując o jej ilości, a tym samym – o poniesionych kosztach.

Co więcej, w przypadku na przykład mikroinstalacji fotowoltaicznych osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własny użytek w razie wyprodukowania ilości przekraczającej jej zapotrzebowanie energetyczne może jej nadmiar oddać do elektrowni – co powoduje, że nie tylko przestajemy być uzależnieni od producentów prądu, ale także sami wpływamy na rynek energetyczny. Jest to znacząca zmiana stosunków gospodarczych, odpowiadająca potrzebom XXI wieku – kiedy dotychczasowi główni gracze rynkowi tracą na znaczeniu na rzecz pojedynczych jednostek i oddolnych inicjatyw.

Na coraz częstsze decydowanie się osób fizycznych na Odnawialne Źródła Energii niewątpliwie ma też wpływ możliwość częściowego lub nawet całkowitego zwrotu kosztów inwestycji w zainstalowanie OZE. Jak? Za sprawą różnorodnych państwowych dotacji i programów dofinansowań – w naszym kraju działa kilka takich programów, których niezwykle atrakcyjne warunki finansowe skłaniają coraz większą liczbę inwestorów do wybrania właśnie energii odnawialnej.

Z politycznego punktu widzenia postawienie przez państwo na Odnawialne Źródła Energii także jest niezwykle korzystnym posunięciem. Obieg surowców energetycznych jest bowiem zazwyczaj kwestią międzynarodową, w której energetyczne potrzeby poszczególnych państw muszą być uzgadniane z ich polityczną pozycją wobec państw będących monopolistami w zakresie wydobywania i dystrybucji źródeł energetycznych. Z tej zależności gospodarczej wynika dla Polski, ale też dla każdego państwa niebędącego samodzielnym producentem takiej ilości energii elektrycznej, która odpowiadałaby jego zapotrzebowaniu energetycznemu, konieczność bycia uzależnionym od krajów będących głównymi producentami źródeł energii. Nic więc dziwnego, że wiele państw aktywnie wspiera powstawanie w swoich granicach kolejnych instalacji OZE, dzięki czemu mogą one samodzielnie decydować o wewnętrznej gospodarce w zależności od własnego zapotrzebowania na energię.

W przypadku OZE nie sposób też pominąć kwestii ekologicznych – w wielu przypadkach jest to bowiem główny powód wyboru właśnie tego źródła energii. Stajemy się społeczeństwem bardziej świadomym ekologicznie, co widać we wzrastającej liczbie samochodów elektrycznych na ulicach czy działaniach zmierzających do produkowania mniejszej ilości plastiku – korzystanie z OZE także wpisuje się w ten ekologiczny trend. Poza faktem, że wykorzystywanie źródeł odnawialnych nie zubaża środowiska naturalnego, tego rodzaju surowce nie przyczyniają się do emisji szkodliwych gazów cieplarniach, jak to ma miejsce zazwyczaj w przypadku konwencjonalnych źródeł energii – na przykład w wyniku spalania paliw kopalnych. Stopniowe przechodzenie na OZE jest coraz bardziej widoczną polityką ekologiczną wielu państw – co jest niezwykle słusznym posunięciem w obliczu bieżących wyzwań związanych z ochroną środowiska naturalnego i grożącej nam katastrofy klimatycznej.

Więcej na temat korzyści płynących z wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dowiesz się z artykułu: https://energyre.pl/pl/2019/09/17/odnawialne-zrodla-energii-alternatywa-dla-konwencjonalnych-rozwiazan/

Rodzaje i charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii

Elektrownia wodna jako źródło eko energii

Energia wodna

Jest to najczęściej wykorzystywany rodzaj Odnawialnych Źródeł Energii. Pod tym ogólnym pojęciem kryją się wszelkie sposoby wykorzystywania energii mechanicznej i grawitacyjnej wody, na którą składają się tak różne jej źródła jak prądy morskie, pływy czy fale morskie. Za przetwarzanie energii wodnej w energię elektryczną odpowiada gałąź gospodarki zwana hydroenergetyką. W zależności od źródła energii wodnej wyróżnia się elektrownie szczytowo-pompowe, przepływowe, pływowe oraz zapory wodne.

Mimo niewątpliwie dużej ekologiczności w samym procesie produkowania energii elektrycznej w porównaniu z konwencjonalnymi surowcami energetycznymi, hydroenergetyka wzbudza wiele kontrowersji ze względu na budowę samych elektrowni wodnych – ich powstawanie często wiąże się bowiem ze znaczną ingerencją w ekosystem, obejmującą zmienianie naturalnej rzeźby terenu oraz idącą za tym zagładę występującej tam fauny i flory. Zagrożeniem tym w ograniczonym stopniu obarczona jest produkcja energii z wody na mniejszą skalę – za pomocą tzw. Małych Elektrowni Wodnych – elektrowni wodnych charakteryzujących się mocą poniżej 5 MW.

Panele PV na gruncie, eko energia ze słońca

Energia słoneczna

Energia słoneczna może być przetwarzana na kilka sposobów – możliwe jest zamienianie jej na energię elektryczną, za co odpowiadają ogniwa fotowoltaiczne znajdujące się w panelach słonecznych, bądź na energię cieplną za pomocą kolektorów słonecznych. Istnieje także trzecia opcja – zamiany energii cieplnej na energię elektryczną za pośrednictwem specjalnych wież słonecznych.

Szczególnie dobrze ma się w ostatnim czasie zainteresowanie instalacjami PV – niewątpliwie jest to jedna z najchętniej wybieranych obecnie form OZE. O jej ogromnej popularności w naszym kraju świadczy fakt, iż, według raportu opublikowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, w ciągu ostatniego roku nastąpił przyrost łącznej mocy zainstalowanej w źródłach PV z 500 MW do 700 MW, w związku z czym fotowoltaika ma szansę stać się w najbliższym czasie drugą energetyczną mocą w Polsce.

Z czego wynika tak duża popularność instalacji PV? Przede wszystkim z jej nieograniczonej dostępności – do powierzchni Ziemi dociera około 500 razy więcej promieniowania słonecznego, niż wynosi zapotrzebowanie ludzkości. Dzięki temu nie należy się obawiać nagłych podwyżek cen w tym sektorze energetycznym powodowanych zmniejszającymi się zasobami.

W przypadku instalacji PV ogromną rolę odgrywa rodzaj i liczba zamontowanych paneli słonecznych, od tego zależy bowiem całkowita sprawność instalacji PV, a co za tym idzie – jej opłacalność. Do produkcji ogniw fotowoltaicznych wykorzystuje się zazwyczaj krzem, można zaś wyróżnić następujące ich rodzaje, różniące się od siebie sposobem wykonania i sprawnością: ogniwa amorficzne, polikrystaliczne oraz monokrystaliczne.

Szerzej o tym, jakie panele PV wybrać do swojego projektu, można znaleźć tutaj: https://energyre.pl/pl/2020/07/24/panele-fotowoltaiczne-wymiary-rodzaje-i-optymalna-moc-instalacji-pv/

Instalacje fotowoltaiczne to dobry wybór nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, które mogą budować nowoczesne farmy PV, ale także dla osób fizycznych – dzięki aktywnemu wspieraniu przez państwo działań na rzecz energii odnawialnej, przejawiającemu się w szeregu różnorodnych programów i dofinansowań, takich jak na przykład Mój Prąd, inwestycja szybko się zwraca i zaczyna przynosić zyski. Zyski, które, dodajmy, są w skali roku niebagatelne – wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej w praktyce bowiem oznacza korzystanie z całkowicie darmowego prądu. Na korzyść inwestowania w instalacje fotowoltaiczne w nowych budynkach przemawia też długa żywotność paneli PV – aż do 35 lat. Wadą takiego rozwiązania jest zaś uzależnienie produkcji energii od warunków pogodowych oraz od pory dnia – zachmurzenie obniża bowiem sprawność ogniw, nocą zaś – z oczywistych powodów – panele słoneczne nie pracują. W praktyce jednak te utrudnienia nie zakłócają znacząco sprawnego działania instalacji – ilość światła słonecznego docierającego w ciągu dnia w połączeniu z wysoką sprawnością paneli fotowoltaicznych sprawiają, że wytworzona energia całkowicie spełnia zapotrzebowanie inwestora.

Energia wiatru, pole rzepaku i wiatrak produkujący energię

Energia wiatru

Kolejnym typem Odnawialnych Źródeł Energii jest energia wiatru. Statystyki wskazują na gwałtownie rosnące w ostatnich latach wykorzystanie tego źródła energii – w skali roku (od roku 2016 do 2017) wzrosła ona o 18,4 proc.!

Nic dziwnego, że sektory gospodarki kolejnych państw inwestują w ten rodzaj OZE – nie emituje żadnych zanieczyszczeń do środowiska, a wykorzystujące pracę turbin wiatrowych wiatraki mogą być budowane na terenach takich jak nieużytki rolne. Z drugiej strony, aby elektrownia wiatrowa spełniała swoje zadanie, powinna być ona instalowana w miejscach, gdzie rzeczywiście prędkość wiatru jest duża – na poziomie co najmniej 4 metrów na sekundę. Ze względu na fakt, że budowa farm wiatrowych jest potężną inwestycją, wymagającą ogromnych nakładów finansowych, ten rodzaj OZE nadaje się zazwyczaj do wdrożenia jedynie przez większe podmioty gospodarcze, rzadko decydują się zaś na nią osoby fizyczne.

Biomasa, zachód słońca na polu

Biomasa

biomasy, czyli produktów organizmów żywych – roślin, zwierząt oraz mikroorganizmów, wytwarzane są tzw. biopaliwa, będące ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych paliw, takich jak np. ropa naftowa. Wyróżnia się biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe, najczęstszymi zaś źródłami biomasy są: drewno, słoma, odchody zwierzęce, odpady organiczne, takie jak łodygi roślin lub trawy, oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce, wodorosty czy też osady ściekowe.

Dużą zaletą wytwarzania biopaliw jest wykorzystywanie istniejących już w obiegu przemysłowym produktów organicznych. Oprócz prowadzonych specjalnie plantacji mających na celu produkcję roślin o wysokiej wartości energetycznej często wykorzystuje się bowiem także odpady uzyskane podczas prac wykonywanych w rozmaitych branżach: w leśnictwie (gałęzie, chrust), rolnictwie, czy przemyśle drzewnym (wióry).

Energia cieplna, geotermalna - gejzery i para

Energia geotermalna

Energia geotermalna to energia cieplna uzyskiwana z głębi Ziemi, a ściślej – ze znajdujących się pod jej powierzchnią wody, skał i gruntu. Dowodem istnienia energii cieplnej pod powierzchnią jest występowanie gorących wód gruntowych, gejzerów, czy też produkt wybuchu wulkanów – gorąca magma.

Głównym sposobem pozyskiwania tego rodzaju OZE jest wykonywanie odwiertów lub za pomocą gruntowych pomp ciepła. Uzyskaną w ten sposób energię wykorzystuje się zazwyczaj do zaspokajania potrzeb cieplnych, o wiele rzadziej – do produkcji energii elektrycznej. Wykorzystanie energii geotermalnej wymaga sprzyjających warunków naturalnych, stąd najczęstsze wykorzystanie tego OZE w krajach, w których w dużym stopniu występują np. gejzery – m.in. w Islandii.

Odnawialne Źródła Energii – podsumowanie

W powyższym artykule staraliśmy się wyjaśnić pojęcie energii odnawialnej oraz Odnawialnych Źródeł Energii, opisać ich specyfikę, a także wymienić i scharakteryzować najważniejsze z nich. Jak widać, typy odnawialnych surowców są bardzo zróżnicowane, co wpływa na fakt ich praktycznego wykorzystania w gospodarce – źródła, które wiodą prym w wielu gospodarkach narodowych, jak np. energetyka wiatrowa czy wodna, niekoniecznie sprawdzą się w przypadku drobniejszych przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych. Jednak i osoby fizyczne mogą mieć swój udział w korzystaniu z OZE zamiast wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii – na przykład za sprawą coraz popularniejszych ostatnio mikroinstalacji fotowoltaicznych, przetwarzających energię słoneczną.

Na szczęście zainteresowanie energią odnawialną wciąż rośnie, co widać w coraz większej liczbie działań podejmowanych na rzecz energii odnawialnej i jej popularyzacji. Odnawialne Źródła Energii to zaś tak bogate zagadnienie, że każdy zainteresowany zaoszczędzeniem na rachunkach za prąd oraz ograniczeniem negatywnego wpływu na naszą planetę znajdzie w nich coś dla siebie.

 

Źródło: Artykuł partnera