Dodano: 21 lutego 2022r.

Politechnika Białostocka i ORLEN Asfalt będą pracować nad rozwojem technologii drogowych

Wymiana doświadczeń i wspólna praca nad rozwojem nowych technologii drogowych przyjaznych środowisku – to najważniejsze cele porozumienia podpisanego między ORLEN Asfalt i Politechniką Białostocką. Projekty badawcze, które zostaną uruchomione dzięki współpracy z uczelnią, to także szansa na systematyczne unowocześnianie nawierzchni drogowych.

Politechnika Białostocka i ORLEN Asfalt będą pracować nad rozwojem technologii drogowych

 

Podpisane porozumienie określa dodatkową współpracę przy projektach badawczych, opracowywaniu i rozwoju nowych technologii drogowych, rozwiązywaniu problemów technologicznych występujących w procesie budowy nawierzchni drogowych, a także współpracę przy realizacji studenckich prac dyplomowych inspirowanych przez pracowników ORLEN Asfalt.

– Podpisana umowa to wyznaczenie nowych kierunków na przyszłość – mówi Paweł Wachnik, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt. - Zacieśniamy współpracę z jednostką naukową, która dysponuje jednym z najlepiej wyposażonych laboratoriów drogowych w Polsce, w którym można prowadzić bardzo zaawansowane badania asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych. Politechnika Białostocka to nie tylko znakomita infrastruktura, ale także ludzie, których pasją jest działanie na rzecz rozwoju technologii budowy dróg, a swoją wiedzą i doświadczeniem z pełnym oddaniem dzielą się ze studentami. Dlatego cieszymy się, że dzisiaj nasza współpraca wchodzi w nowy etap.

- Zawarliśmy umowę z jedną z największych firm europejskich w tej branży - podkreśla dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, I Zastępca Rektora, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. - Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować praktyki i staże studenckie, że nasi dyplomaci będą wykonywać prace inżynierskie i magisterskie w firmie Orlen Asfalt czy przy udziale firmy i te prace będą się przyczyniać do tego, że zarówno my będziemy kształcić lepszych inżynierów drogownictwa jak również wszyscy użytkownicy produktów firmy Orlen Asfalt będą dzięki temu mieli troszeczkę łatwiejsze życie - dodaje.

Rozwój technologii drogowych

Potencjał naukowy i badawczy Politechniki Białostockiej podkreśla też profesor Michał Bołtryk, Kierownik Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej a jednocześnie Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. - Nasze laboratoria drogowe są przygotowane do prowadzenia badań w zakresie nowych nawierzchni, modyfikacji asfaltów, jak też badania parametrów eksploatacyjnych istniejących nawierzchni - wylicza prof. Bołtryk. - Nasze laboratoria chemiczne w dobie zielonego ładu są bardzo potrzebne, żeby mówić o bezodpadowej technologii produkcji czy niskoemisyjnych wyrobach drogowych. Władzom wydziału zależy na wspólnym aplikowaniu o nowe projekty chociażby w modyfikacji ponaftowego asfaltu drogowego czy też recyklingu istniejących nawierzchni asfalto-betonowych - zaznacza.

- Każdy uczestnik ruchu drogowego liczy na bezpieczny komfortowy przejazd – przypomina prof. dr hab. inż. Władyslaw Gardziejczyk, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej WBiNŚ. - Mieszkańcy w otoczeniu dróg i ulic liczą na ograniczenie ujemnego wpływu ruchu samochodowego na środowisko. Jeżeli mówimy o działaniach w tym zakresie to ważną rolę odgrywają nawierzchnie drogowe. A jak nawierzchnie drogowe to nawierzchnie asfaltowe, bo tego typu rozwiązania zdecydowanie przeważają w naszym kraju. Mówimy także o nawierzchniach betonowych, które też w jakiś sposób zdobywają swoje uznanie. W przypadku nawierzchni asfaltowych, nawierzchni bitumicznych mamy mieszanki mineralno-asfaltowe, a jak mieszanki mineralno-asfaltowe to asfalt, kruszywo, modyfikatory i dodatki, a jak asfalt to asfalt ORLEN, zatem wierzę, że ta współpraca będzie bardzo efektywna. Już dziś w naszych pracowniach trwają badania trwałości zmęczeniowej próbek przesłanych ze spółki ORLEN Asfalt. Chcielibyśmy, aby wyniki badań laboratoryjnych przekładały się w bezpośredni sposób na pracę nawierzchni naszej konstrukcji na konkretnych odcinkach drogowych. Myślimy głównie o właściwościach przeciwpoślizgowych, ale myślimy także o ograniczeniu poziomu hałasu toczenia na płaszczyźnie opona samochodowa - nawierzchnia. Nasze urządzenia pozwalają symulować obciążenia ruchem drogowym, aby stwierdzić jak w czasie eksploatacji zachowa się warstwa ścieralna, jak w czasie eksploatacji zmieni swoją wartość współczynnik tarcia, makrotekstura, współczynnik pochłaniania dźwięku czy wodoprzepuszczalność. Takie cele przyświecają naszym badaniom. Asfalty drogowe, asfalty modyfikowane, asfalty wysoko modyfikowane plus pewne działania na rzecz mieszanek poroelastycznych, mieszanek z asfaltu porowatego to są zagadnienia, które powinniśmy wspólnie rozwijać.

Szansa dla studentów

Dzięki kontaktom Politechniki Białostockiej z ORLEN Asfalt, wielu studentów uczelni miało okazję zobaczyć jedną z najnowocześniejszych, w pełni sterowaną komputerowo, instalacji do produkcji asfaltu. Zadbał o to m. in. dr inż. Krzysztof Błażejowski - Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt.

- Od dłuższego czasu wspólnie z Politechniką Białostocką testujemy nasze najnowocześniejsze lepiszcze asfaltowe czyli asfalt wysokomodyfikowany typu HiMA – zdradza Błażejowski. - Pani doktor inż. Marta Wasilewska z zespołem odkryła rzecz, która była nieznana, a została opublikowana, pokazana na jednej z konferencji na świecie o pewnym nietypowym zachowaniu tego lepiszcza, czego nikt się nie spodziewał. Dopiero prace na bardzo dobrym sprzęcie, który jest tutaj w Politechnice Białostockiej, w laboratorium Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku pozwoliły stwierdzić, jak zachowuje się nawierzchnia z tym asfaltem wysokomodyfikowanym w dłuższym czasie w warstwie ścieralnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, widzimy bardzo dużo perspektyw do realizacji tutaj kolejnych pomysłów.

Wiele dobrego z dotychczasowej współpracy z ORLEN Asfalt mają także studenci skupieni wokół kół naukowych związanych z drogownictwem. Dzięki wsparciu spółki w grudniu ubiegłego roku na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku gościł Latający Uniwersytet Drogowy. Wykłady, praktyczne zajęcia w laboratoriach przy użyciu profesjonalnej aparatury, prezentacja wyników niezależnych badań i najlepszych praktyk w drogownictwie, a także integracja pomiędzy studentami z Politechnik: Białostockiej, Lubelskiej, Gdańskiej, Krakowskiej oraz Rzeszowskiej cieszyły się dużym uznaniem uczestników.

Latający Uniwersytet Drogowy

- Studenckie Koło Naukowe niejednokrotnie miało możliwość gościć ORLEN Asfalt i wysłuchać bardzo ciekawych wykładów – mówi dr. inż. Marta Wasilewska z Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. - W ramach realizacji prac dyplomowych testujemy nowoczesne materiały drogowe ORLEN Asfalt. Te wyniki badań są prezentowane podczas konferencji zarówno krajowych, jak i zagranicznych, jak również w czasopismach krajowych i zagranicznych. Dzięki unikatowemu urządzeniu, które jest w naszym laboratorium - Friction After Polishing Machine - mogliśmy zweryfikować, jak zachowuje się asfalt wysokomodyfikowany HiMA w dłuższym okresie eksploatacji i czy potrzebne są zabiegi związane ze zdjęciem błonki lepiszcza, tak abyśmy mogli odsłonić powierzchnie kruszyw i zapewnić wymagany poziom właściwości przeciwpoślizgowych. To był nowy materiał, a my czuliśmy ogromny zaszczyt, że ORLEN Asfalt zgłosił się do nas, abyśmy ten temat badań mogli podjąć. W wyniku naszej współpracy narodziła się wspaniała i bardzo unikatowa na skalę krajową, a być może nawet europejską, inicjatywa która jest dedykowana dla studentów, młodych pracowników i dla pracowników akademickich związana z szerzeniem i promocją nowoczesnej wiedzy i praktyką, którą moglibyśmy zaszczepić i kształcić dalsze pokolenia drogowców. Ta inicjatywa narodziła się w 2016 roku. Krzysztof Błażejowski, ja i Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej postanowiliśmy założyć Latający Uniwersytet Drogowy. W 2018 roku po raz pierwszy Latający Uniwersytet wylądował na Politechnice Białostockiej i wówczas mieliśmy możliwość gościć ORLEN Asfalt oraz pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej. W 2019 roku drugi Latający Uniwersytet Drogowy odbył się w Lublinie, w 2020 roku zdalnie i wtedy dołączyła się do nas Politechnika Gdańska jak również Politechnika Rzeszowska. W 2021 roku LUD wylądował znów na Politechnice Białostockiej i do nas przyłączyła się Politechnika Krakowska. Mogę państwu powiedzieć śmiało, że tą inicjatywą zaraziliśmy inne uczelnie. W 2022 roku na pewno będziemy gościli inne uczelnie - tym razem w Gdańsku - dodaje.

- Nieustanny rozwój Zakładu Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku kierowanego przez profesora Władysława Gardziejczyka, szeroki zakres prowadzonych w Zakładzie badań, także w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest jednym ze składników potencjału Politechniki Białostockiej. Cieszymy się, że został dostrzeżony i doceniony przez ORLEN Asfalt – jednego z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dostawców asfaltów. Chcemy kontynuować i rozwijać wspólnie prowadzone projekty badawcze. Ich celem będzie szeroko pojęte unowocześnianie nawierzchni drogowych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. To również zwiększa możliwości pracy kół naukowych na uczelni i wspólnego szerzenia najnowszej wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie drogownictwa w ramach prężnie rozwijającego się Latającego Uniwersytetu Drogowego, zainicjowanego właśnie na naszej Uczelni przez dr inż. Martę Wasilewską - sumuje dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, I Zastępca Rektora, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

 

Źródło: Politechnika Białostocka