Dodano: 21 kwiecień 2021r.

Efektywność energetyczna OZE

Projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach tej inicjatywy na terenie całego kraju powstały zespoły Doradców Energetycznych, które funkcjonują w 15 wojewódzkich funduszach ochrony środowiska oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Każda zainteresowana osoba czy instytucja może skorzystać z usług doradztwa - całkowicie bezpłatnie. Celem naszej działalności są działania wspierające podnoszenie efektywności energetycznej obiektów - m.in. budynków jednorodzinnych, budownictwa wielorodzinnego czy przedsiębiorstw.

Efektywność energetyczna OZE

 

Poprawa efektywności energetycznej, odnoszona do danego przedsięwzięcia, oznacza ograniczenie strat lub wprowadzenie nowego, efektywniejszego rozwiązania technologicznego, które w odniesieniu do danych początkowych wykaże końcowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię danego obiektu. Racjonalne wykorzystywanie energii oraz prowadzenie działań zmniejszających poziom jej zużycia sprawia, że gospodarstwo domowe czy przedsiębiorstwo może funkcjonować oszczędniej, wydajniej i stać się bardziej przyjazne dla środowiska.

W wielu państwach uznaje się również, że efektywność energetyczna to także korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ może przyczynić się do ograniczania poziomu importu energii, jak również pozwala spowolnić tempo wyczerpywania krajowych zasobów energii. Naszym zadaniem jest także zwiększanie świadomości społeczeństwa - zachęcanie do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (OZE).

OZE - to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie (a więc są to surowce odnawialne). Takimi źródłami są wiatr, słońce, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz oraz biopłyny. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna) oraz spalania biomasy.

Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin. Dzięki naszym działaniom, przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju oraz stwarzamy możliwość oszczędność/korzyści finansowych dla potencjalnych beneficjentów.

Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród naszych odbiorców cieszą się porady dotyczące uzyskania dofinansowania w programie priorytetowym „Mój Prąd”. To program na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zwiększono dostępność rozwiązań prokonsumenckich w gospodarstwach domowych - również na terenach słabiej zurbanizowanych. Zagwarantowane na ten cel 1,1 mld zł zaowocowało wzrostem efektywności energetycznej gospodarstw domowych - przełożyło się to nie tylko na oszczędności finansowe, ale przede wszystkim na korzyści dla środowiska (redukcja emisji CO2).

Program „Mój Prąd” jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju. W ciągu niespełna 1,5 roku funkcjonowania znacząco przyczynił się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań naszego kraju w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie przyczyniło się również do rozkwitu (boomu) fotowoltaicznego w Polsce – powstały setki firm specjalizujących się w montażu instalacji fotowoltaicznych. W I i II naborze złożono ponad 260 tys. wniosków o dofinansowanie - o łącznej mocy instalacji ponad 1,4 GW.

W 2021 r. planowany jest kolejny program - z rozszerzonym zakresem rzeczowym i ekologicznym. Prawdopodobnie nowy program - w zakresie głównych założeń - będzie kontynuowany:

  • Beneficjentem będą mogły być osoby fizyczne,
  • forma dofinansowania – dotacja,
  • utrzymanie prostej i przyjaznej użytkownikowi formy wnioskowania.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokładają wszelkich starań, aby został zachowany dotychczasowy okres kwalifikowalności kosztów. Jednakże ostateczny okres kwalifikowalności kosztów uzależniony będzie od źródła finansowania nowej edycji programu. W nowej odsłonie programu „Mój Prąd” rozważa się rozszerzenie dofinansowania o elementy autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji PV - m.in. o wsparcie punktów ładowania dla samochodów elektrycznych, magazynowania ciepła/chłodu czy inteligentne systemy zarządzania energią. Nowa odsłona programu pozwoli na dalszy wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych - co przełoży się to nie tylko na oszczędności finansowe, ale przede wszystkim na korzyści dla środowiska (zmniejszenie emisji CO2).

Nowa edycja „Mojego Prądu” będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju oraz przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ostateczny kształt programu zostanie przedstawiony w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Program termomodernizacji budynków „Czyste Powietrze”

Wspieramy również osoby chcące dokonać termomodernizacji budynku jednorodzinnego w programie „Czyste Powietrze”. Odpowiadamy na pytania – na czym polega termomodernizacja i czy warto ją wykonać? Czym i jak docieplić przegrody (ściany, dach, podłogę)? Podpowiadamy również jak dokonać modernizacji albo wymiany źródła ciepła.

Zapraszamy każdą osobę fizyczną do skorzystania z darmowej porady - w związku z realizacją działań w programie „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”.

Doradcy udzielają również informacji, dotyczących możliwości pozyskania wsparcia, innym grupom odbiorców – przedsiębiorcom, spółdzielniom, wspólnotom czy kościelnym osobom prawnym. Współpracujemy również z gminami przy realizacji inicjatywy „StopSmog” . Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w Programie najczęściej jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji. Od 2021 r. program obsługiwany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przy udziale Doradców Energetycznych z poszczególnych województw.

Zespół doradców zachęca również do udziału w nowej inicjatywie Funduszu - „Nowa Energia”. To program Narodowego Funduszu, który wspiera wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych. Działanie ma wspierać innowacyjność polskich przedsiębiorstw, aby w jak najszerszym stopniu uczestniczyły i gospodarczo korzystały z procesu przechodzenia w kierunku bezemisyjnej i niskoemisyjnej energetyki. Udzielamy również konsultacji w ramach kolejnego naboru wniosków w programie dla przedsiębiorców „Energia Plus”. Doradzamy również przedstawicielom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w ramach pilotażowego działania - model przedsiębiorstwa usług energetycznych (Energy Service Company, ESCO) - związanego z termomodernizacją budynków wielorodzinnych. Na pierwszy pilotażowy etap programu w 2021 r. Fundusz przeznaczy 10 mln zł oferując wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i jednostkom samorządu terytorialnego m.in wkład własny do projektu termomodernizacyjnego.

Dofinansowanie z programu Czyste powietrze

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju – część konsultacji odbywa się przez Internet. Doradcy organizują cykle webinariów związanych z możliwością pozyskania wsparcia na zadania proekologiczne - związane z efektywnością energetyczną. Do tej pory udzieliliśmy ponad 60 tys. konsultacji, 123 tys. porad oraz ponad 2 200 działań edukacyjno-szkoleniowych. Doradcy Energetyczni dysponują szeroką wiedzą na temat źródeł finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Pomagamy uzyskać wsparcie zarówno ze środków krajowych jak również unijnych. Nasze motto brzmi:

„My doradzamy – Ty oszczędzasz!”.

Zachęcamy do skontaktowania się z doradcami z danego regionu (województwa).

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą na stronie www. doradztwo-energetyczne.gov.pl.


 

Magdalena Filip

Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Projekt Doradztwa Energetycznego sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 I Oś Priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki", Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach", Poddziałanie 1.3.3.

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Województwo Lubelskie).

 

 

Źródło: artykuł sponsorowany