Dodano: 17 marzec 2020r.

Badania uprawniające do wykonywania prac na wysokości

Pracownik, aby mógł wykonywać pracę na wysokości, musi przejść odpowiednie badania lekarskie oraz przejść szkolenie wysokościowe. Musimy o tym pamiętać zwłaszcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do pracy na wysokości zalicza się każdą pracę wykonywaną na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi. Jest to więc stosunkowo niewiele a sporo zadań wykonuje się na takich i większych wysokościach.

wspinaczka

 

Specjalistyczne badania lekarskie wykonywane są przez lekarza medycyny pracy na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skierowanie na badanie wysokościowe

Pracodawca, podczas kierowania pracownika na okresowe badania lekarskie musi wskazać, że będzie on wykonywał prace na wysokości przed wysłaniem go na szkolenie wysokościowe. Skierowanie takie zawierać musi następujące informacje: rodzaj badania- czy jest to badanie wstępne, okresowe czy kontrolne, stanowisko na którym pracownik ma być zatrudniony, czy na danym stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, a jeśli tak, to aktualne wyniki pomiarów tych czynników wykonanych na danym stanowisku. Na podstawie tych informacji oraz wskazań metodycznych lekarz decyduje o rodzaju i zakresie badań. To po nich dopiero stwierdza, czy istnieją przeciwwskazania do pracy na wysokości, czy też ich brak.

Praca na wysokości jako czynnik szkodliwy lub uciążliwy

W metodyce lekarskiej praca na wysokości zaliczana jest do czynników szkodliwych lub uciążliwych. Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. prace te dzieli się na dwa rodzaje: praca na wysokości do 3 m oraz praca na wysokości powyżej 3 m. Na podstawie tej informacji lekarz decyduje o zakresie badań. Ponadto określenie wysokości, na której prace będą wykonywane, decyduje o okresie ważności badań. Jeśli bowiem prace wykonywane będą poniżej 3 m, badania lekarskie powinny być przeprowadzane co 3-5 lat, zaś jeśli prace przekraczają zakres 3 m, to badania te należy przeprowadzać co 2-3 lata. Dodatkowo pracownik, który ukończył 50 rok życia, badania musi mieć aktualizowane co roku. Należy także pamiętać, iż istnieje przeciwwskazanie do wykonywania pracy wysokościowej powyżej 3 m i jest nim konieczność stałego noszenia okularów korekcyjnych (gdy niema możliwości zastąpienia ich soczewkami korekcyjnymi).

Jakie badania zostaną wykonane?

O tym zadecyduje lekarz medycyny pracy, gdyż jak już wcześniej wspomniano, zależne jest to od określonej w skierowaniu wysokości wykonywanych prac. Jednak na pewno konieczna będzie konsultacja lekarzy trzech specjalizacji - okulisty, neurologa oraz laryngologa. Jednak niema co się zbytnio obawiać, gdyż badania wysokościowe nie są zbyt skomplikowane i jeśli u danej osoby nie występują żadne poważne zaburzenia neurologiczne oraz niema problemu ze wzrokiem i słuchem, z pewnością otrzyma pozytywne orzeczenie lekarza, pozwalające na prace na wysokościach.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia zdrowia lub złego samopoczucia pracownika wykonującego prace na wysokości, należy bezwzględnie ją przerwać i poddać się dodatkowym badaniom, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo i zdrowie pracownika.

 

Źródło: Artykuł sponsorowany