Za 30 lat ludziom może zabraknąć żywności. Projekty UW pomogą rozwiązać problem?

W 2050 roku ludność na Ziemi będzie potrzebować dwukrotnie więcej żywności niż obecnie, a na razie wszystko wskazuje na to, że będzie się jej produkować mniej – nawet o 25 proc. niż dziś. Już teraz głód dotyka około miliarda mieszkańców naszej planety, a blisko dwa miliardy cierpią z powodu niedożywienia.... czytaj więcej

Rewolucja neolityczna sprawiła, że życie stało się trudniejsze

Przez długi czas zakładano, że rewolucja neolityczna, czyli przejście ludów zbieracko-łowieckich do uprawy roli, hodowli zwierząt oraz osiadłego trybu życia, była postępem. Jednak według naukowców z Cambridge University, rewolucja ta sprawiła, że życie stało się trudniejsze, a ludzie stracili część wolnego czasu.... czytaj więcej

Najskuteczniejsze metody zwalczania chorób rzepaku

Choroby roślin są niezwykle trudne do wyleczenia i zauważenia w ich wczesnym stadium rozwoju. Oczywiście doświadczeni rolnicy będą potrafili sprawić, że choroba nie zajmie pszenicy, żyta czy rzepaku. Ten ostatni jest szczególnie narażony na różnego rodzaju choroby, które dziesiątkują plony i doprowadzają do olbrzymich strat na polach rzepaku. Dlatego, jeśli chcemy cieszyć oko pięknymi polami pełnymi żółtego kwiecia, a także mieć korzyści z jego uprawy, musimy wziąć do serca skuteczne zasady zwalczania jego chorób.... czytaj więcej

Wszystko, co trzeba wiedzieć o rolnictwie precyzyjnym

Rol­nic­two w Pol­sce to gałąź gospo­darki, która pod­lega dyna­micz­nym prze­mia­nom. Coraz wię­cej pracy, którą kie­dyś wyko­ny­wały ludz­kie ręce, teraz wyko­nują maszyny. Rozwój tech­no­lo­gii i zwięk­sza­jąca się wie­dza osób upra­wia­ją­cych zie­mię, umoż­li­wiła wpro­wa­dze­nie do rol­nic­twa nowo­cze­snych roz­wią­zań. Jed­nym z nich jest wła­śnie rol­nic­two pre­cy­zyjne. Czym jest ten rodzaj rol­nic­twa i dla­czego warto się na nie zde­cy­do­wać? Odpo­wiedź na to pyta­nie znaj­dzie­cie w poniż­szym arty­kule.... czytaj więcej

Wzrost temperatur oznacza więcej szkodników i mniejsze plony

Wraz z wzrostem globalnych temperatur znacznie wzrosną także starty w uprawach. Chodzi tutaj przede wszystkim o kukurydzą, pszenicę i ryż, które są podstawą żywieniową dla miliardów ludzi. Rosnące temperatury przyspieszą metabolizm i wzrost populacji szkodników – wskazują nowe badania.... czytaj więcej

Chleb wypiekano już 15 tys. lat temu. Jeszcze przed nadejściem rolnictwa

Na stanowisku archeologicznym w północno-wschodniej Jordanii naukowcy odkryli zwęglone resztki chleba wypieczone 14 400 lat temu. To najstarszy bezpośredni dowód wypiekania chleba jaki do tej pory odnaleziono. Poprzedza nadejście rolnictwa o co najmniej 4000 lat.... czytaj więcej